Birka

Söder om Adelsö ligger Björkö. Här låg Sveriges första stad, handelsplatsen Birka, som lockade till sig handelsmän från när och fjärran.

I jämförelse med dagens svenska städer hade Birka inte särskilt många invånare: troligen mellan 700 och 1000. Staden grundades i slutet av 700-talet och var bebodd i ungefär 200 år. Troligen grundades staden av den kung som regerade från Hovgården på Adelsö, men man vet idag inte vem denna kung var, och inte heller hur stor makt han hade. Man vet inte heller säkert varför Birka övergavs. Kanske flyttade handeln till Sigtuna, eller så gjorde landhöjningen att det inte längre gick att ta sig till Björkö via nuvarande Södertälje, vilket var den väg som handelsmännen vanligen kom.

Ansgar, den tyske missionär och sedermera biskop som anses ha fört kristendomen till Sverige, besökte Birka två gånger. I ”Vita Anskarii”, en skrift om Ansgars liv som skrevs strax efter hans död av hans efterträdare som ärkebiskop i Hamburg-Bremen, Rimbert, nämns ”Birca”, vilket anses vara en latinisering av det fornsvenska namnet för Björkö. Även Adam av Bremen nämner Birka i en skrift från 1070, men då hade staden övergivits.

Utgrävningarna av Birka

Ända sedan medeltiden har den allmänna uppfattningen varit att Birka låg på Björkö. En av de första som genomförde utgrävningar på platsen var fornforskaren Johan Hadorph på 1680-talet. Han fann då svart jord, vilket brukar vara en indikation på att det tidigare funnits bebyggelse på platsen. Bebyggelsen hade funnits på den norra delen av ön, och omgärdades av en skyddsvall. Utanför vallen fanns flera begravningsplatser. Sammanlagt har man hittat ungefär 3000 gravar på ön. En del av dessa är kammargravar, som har klätts med brädor invändigt, så att ett rum för den döde har bildats. De som begravdes på detta sätt tillhörde troligen rika köpmannasläkter. Av gravarna att döma var det nämligen stor skillnad mellan de olika socioekonomiska grupperna i den lilla staden.